#00090

Категорија: Одговорено

Питање

01.07.2014. 21:34
Зашто Средње школе у Прибоју наплаћују 1000 динара приликом уписа у све разреде, иако се Министарство Просвете огласило путем средстава информисања да иста уплата није законита. Молимо Општинског инспектора за образовање да утврди неправилности и обавести јавност путем система 48 сати или општинског сајта о резултатима деловања.

Одговор

03.07.2014. 10:09
Поштовани, просветни инспектор Општинске управе Прибој, Радојица Ђуровић, је дана 01.07. и 02.07.2014 год. извршио инспекцијски надзор у МЕТШ-у и Гимназији Прибој, а поводом наплате 1.000,00 динара приликом уписа ученика у наредни разред у школској 2014/2015. године. Увидом на лицу места, прегледом одговарајуће документације и евиденције и на основу изјава присутних одговорних лица (директора Школа) утврђено је следеће: Да су школе приликом уписа ученика у наредни разред наплаћивале износ од 1.000,00 динара , а родитељи који имају близанце или два или више ученика у средњој школи по 500 динара, а на име побољшања стандарда образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за осигурање ученика, сведочанства, награда ученика, фотокопирање материјала, за отклањање ситних кварова у школи, стручно-студијско путовање, помоћ сиромашним ученицима, трошкове везане за обављање практичне наставе ван Прибоја. Средства су уплаћена на текући рачун гимназије Прибој, односно на жиро рачун савета родитеља МЕТШ-а у виду донације физичких лица школе. Директори школа ставили су на увид: Одлуке Савета родитеља МЕТШ-а и Гимназије Прибој којима се одобрава финансијско учешће родитеља, као и уговоре о донацији закључен између Школа и савета родитеља кога заступа председник Савета. Директори су изјавили да су расељена лица, деца самохраних родитеља и социјални случајеви ослобођени плаћања наведених износа. Чланом 160. Закона  прописано је да установи може учешћем родитеља, деце и ученика, јединице локалне самоуправе, донатора, спонзора, или од проширене делатности да обезбеди средства за виши квалитет образовања. Ставом 2. истог члана утврђено је да средства из става 1. овог члана се користи за побољшање услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма који нису делатност установе, за исхрану и помоћ деци и ученицима. Просветни инспектор, Радојица Ђуровић, дипл.правник. Хвала што користите Систем 48 сати.